Pravidla „Soutěže o zapůjčení vozu Hyundai Tucson na týden zdarma s plnou nádrží“ (dále jen „pravidla“)

 

 

Úplné znění Pravidel soutěže „Soutěže o zapůjčení vozu Hyundai Tucson na týden zdarma s plnou nádrží“ n (dále jen „soutěž“) najdete rovněž ZDE: https://www.facebook.com/HyundaiButovice/

 

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Auto Palace Butovice s.r.o., se sídlem Bucharova 1186/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25689401, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61386, e-mail: vikova.zaneta@autopalace.cz , telefon:+420 734 284 593 (dále jen „Organizátor“).

 

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 4. 9. 2019 do 23. 9. 2019 v prostoru kina Cinestar Anděl, Radlická 3179/1E, Anděl, 150 00 Praha 5 - Smíchov-Praha. Vstupenky odevzdané po uvedeném termínu nebudou již do soutěže zařazeny.

 

3. Účastníci soutěže

3.1. Soutěže se může zúčastnit návštěvník kina Cinestar Anděl, starší 18-ti let, který si zakoupí vstupenku na jakýkoliv film promítaný v kině Cinerstar Anděl od 4.9.2019 do 23.9.2019 a sdělí své kontaktní údaje (dále jen „Soutěžící“).

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k Organizátorovi, příp. k právnickým či fyzickým osobám, které s Organizátorem na soutěži spolupracují a/ nebo osoby blízké (ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k těmto osobám.

 

4. Jak získat výhru

4.1. Pokud chce Soutěžící získat výhru, musí si v období od 4. 9. 2018 do 23. 9. 2019 zakoupit vstupenku na jakýkoliv film promítaný v daném období v kině Cinestar Anděl, na přední straně vstupenky čitelně vyplnit jméno a příjemní, telefonní číslo a e-mailovou adresu (dále jen „kontaktní údaje“) a takto vyplněnou vstupenku vhodit do vozu Hyundai Tucson, vystaveného u pokladny kina Cinestar Anděl (dále jen „vystavený vůz“).

4.2. Vhozením vstupenky s kontaktními údaji do vystaveného vozu potvrzuje Soutěžící znalost Pravidel a souhlas s jejich obsahem.

4.3. Organizátor vylosuje ze všech platně vyplněných vstupenek vhozených do vystaveného vozu (dále jen „soutěžní vstupenky“) jednu výherní vstupenku. Výhru získá osoba, jejíž kontaktní údaje budou uvedeny na vylosované výherní vstupence (dále jen „výherce“).

 

5. Výhra

5.1. Výhrou je Zapůjčení vozu Hyundai Tucson na týden zdarma s plnou nádrží.

5.2. Výherce bude vylosován dne 1. 10. 2019 ze všech soutěžních vstupenek. Výherce soutěže bude informován o výhře Organizátorem prostřednictvím e-mailové zprávy nejpozději dne 15.10. 2019 a bude vyzván Organizátorem ke kontaktu prostřednictvím telefonního hovoru. Výhra má platnost 3 měsíce od vylosování výherce, tedy do 31.1.2020, pokud si výherce do tohoto data výhru nepřevezme (tedy nezapůjčí vůz Hyundai Tucson na 1 týden zdarma s plnou nádrží) jeho výhra propadá.

5.3. Výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, ani ji nelze vyměnit za jiné věcné plnění.

 

 

6. Autorská a jiná práva

6.1. Soutěžící prohlašuje a odpovídá za to, že:

a) disponuje veškerými právy k soutěžní vstupence,

b) užitím soutěžní vstupenky Organizátorem nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se, v případě vznesení nároků těmito osobami, Organizátora odškodnit.

6.2 Soutěžící vhozením soutěžní vstupenky do vozu uděluje Organizátorovi časově a územně neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití soutěžní vstupenky, a to zejména, nikoliv však výhradně, formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích, otištění v tiskových a propagačních materiálech Organizátora nebo použití v rámci mobilních služeb, s uvedením výhry.

 

 

7. Práva a povinnosti Organizátora

7.1. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž v odůvodněných případech přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to s účinností k okamžiku zveřejnění této skutečnosti na internetových stránkách Organizátora https://www.facebook.com/HyundaiButovice/.

7.2. Organizátor neodpovídá za technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

7.3. Organizátor neodpovídá za to, že si výherce na dané internetové stránce nepřečte znění Pravidel Organizátora. Organizátor neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce nekontaktoval Organizátora pomocí telefonního hovoru. V případě, že se výherce neozve pomocí telefonního hovoru do 72hodin od odeslání e-mailové zprávy Organizátorem výherci, výhra propadá a Organizátor s ní může naložit dle vlastního uvážení.

7.4. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžní vstupenky, které:

a) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, jsou vulgární, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,

b) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či neoprávněně zasáhnout do práv k duševnímu vlastnictví Organizátora nebo jakékoli třetí osoby,

c) nebyly vyplněny do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

O tom, zda soutěžní vstupenka vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje poskytnuté Soutěžícím v rámci soutěže „Soutěže o zapůjčení vozu Hyundai Tucson na týden zdarma s plnou nádrží“ zpracovává Organizátor výlučně za účelem realizace soutěže a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Pokud k tomu soutěžící udělí souhlas, může Organizátor tyto údaje zpracovávat pro marketingové a PR účely, tj. nabízení produktů a služeb Organizátora, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let.

Výjimkou je zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů, a to zejm. zpracování osobních údajů výherce soutěže (konkrétně jména a příjmení a podobizny) pro účely uveřejnění informace o výherci, případně zveřejnění pořízených fotografií výherce, a to po dobu 2 let.

8.2. Organizátor je správcem osobních údajů. V rozsahu, jaký je nutný pro realizaci soutěže nebo plnění zákonem stanovených povinností, je oprávněn osobní údaje Soutěžících předávat i dalším osobám, a to těm, které se s Organizátorem na pořádání soutěže podílí.

8.3. U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas Soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

8.4. Soutěžící má právo Organizátora požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů a pokud ano, pak zejména o informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny a době, po kterou budou osobní údaje uloženy.

8.5. Pokud jsou osobní údaje Soutěžícího nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

8.6. Soutěžící má právo požadovat, aby Organizátor jeho osobní údaje smazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, je Organizátor povinen této žádosti vyhovět.

8.7. Soutěžící má právo požadovat, aby Organizátor omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a Soutěžící odmítá výmaz, nebo pokud již Organizátor jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků.

Při omezení zpracování je Organizátor pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem Soutěžícího nebo ze zákonných důvodů.

8.8. Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl Organizátorovi, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

8.9. Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu a Organizátor je povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat.

8.10. Práva a stížnosti v souvislosti s osobními údaji může Soutěžící uplatnit u Organizátora a stížnosti kromě toho i u Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

8.11. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že svůj případný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytne Organizátorovi, který s osobními údaji uživatelů nakládá v souladu s Pravidly o zásadách ochrany osobních údajů.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

9.2. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.

 

V Praze dne 4. 9. 2019